Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu RunDiet.pl

Aktualizacja – 04 styczeń 2022 r.

§1 Definicje


Wskazanym poniżej wyrażeniom, pisanym z wielkiej litery, nadaje się następujące znaczenie:

 • Klient – podmiot, na rzecz którego Operator świadczy Usługę na podstawie zawartej poprzez e-mail Umowy, który podał wymagane dane potrzebne do komunikacji oraz wykonania Usługi oraz dokonał płatności za Usługę w Systemie płatności elektronicznych, zwany inaczej Kupującym,
 • Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć Umowę z Operatorem i w tym celu dokonuje czynności w Systemie Elektronicznym,
 • Operator – “Quick Service” Tomasz Opuchlik, z siedzibą w Świętochłowicach (41-608), ul. Szczytowa 9/5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 627-237-69-23, REGON: 240920192,
 • Umowa – umowa o wykonanie usługi dietetycznej na rzecz Klienta, która zostaje zawarta przez e-mail, tj. poprzez wysłanie ankiety lub płatność na stronie www pod adresem www.rundiet.pl,
 • Usługa – dostarczenie Klientowi, który zawarł Umowę – planu żywieniowego lub innej ustalonej usługi.
 • System Elektroniczny – serwis internetowy, który umożliwia Operatorowi ograniczoną komunikację z Klientem oraz realizację Umowy zdalnie, poprzez stronę www, przy użyciu emaila, smsa, lub innego dowolnego komunikatora,
 • System płatności elektronicznych – zewnętrzny, niezależny od Operatora system elektroniczny, który umożliwia dokonanie zapłaty pieniężnej przez Użytkownika dla Operatora zdalnie, przy użyciu różnych form płatności (np. karta kredytowa, BLIK, przelew bankowy, itp.). Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Serwis – całość określonych w Regulaminie usług, działań, stron www. oraz wszelkie związane nimi świadczenia i udogodnienia na rzecz Użytkownika lub Klienta przez Operatora,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2 Postanowienia ogólne
 1. Każda Umowa, która jest zawarta z Klientem obejmuje zarówno treść, która jest w niej wyrażona i uzgodniona między stronami w drodze wymiany komunikatów, jak i postanowienia niniejszego Regulaminu. Klient zawierając taką Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Informacje, które są zawarte na stronie internetowej bądź w reklamie Serwisu lub Operatora nie stanowią oferty, natomiast są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Użytkownik, który chce zawrzeć Umowę również jest związany z Regulaminem.
 3. Przed wykonaniem Umowy, każda ze stron może ją wypowiedzieć, chyba że Operator zlecił już realizację usługi – wtedy wypowiedzenie Umowy jest niemożliwe. Skuteczne wypowiedzenie Umowy powoduje po stronie Operatora obowiązek zwrotu dokonanej płatności Klientowi.
 4. Operator może wprowadzać zmiany w Regulaminie, zamieszczając na stronie www.rundiet.pl nową treść tego Regulaminu. Zmiany obowiązują niezwłocznie, jednak nie mają zastosowania do Klientów, których Usługi są już realizowane.

§3 Główne zasady świadczenia usług
 1. Umowę może zawrzeć każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Takie osoby muszą podać w odpowiednim formularzu imię, nazwisko, adres email i opcjonalnie numer telefonu. Przedsiębiorcy powinni podać również dane swojej firmy, które są potrzebne do wystawienia faktury.
 2. Uiszczenie płatności potwierdza zawarcie umowy przez istniejący podmiot prawa, określony w §3 pkt 1 niniejszego regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne negatywne konsekwencje leżące po stronie Klienta lub Użytkownika, spowodowane wadliwym działaniem systemu email / telefonu Klienta, dostępu do Internetu lub wadliwym podaniem powyższych danych.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji na rzecz Klienta.
 5. Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Klientowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ponad wartość dwukrotności wynagrodzenia pobranego za realizację Umowy.
 6. Operator zastrzega, iż stale podejmuje działania prowadzące do ulepszania Serwisu, w konsekwencji czego uprawniony jest do dokonywania w nim zmian.

§4 Zawarcie i wykonanie Umowy
 1. Zawarcie Umowy następuje w momencie dokonania płatności przez Klienta w Systemie płatności elektronicznych, po uprzedniej wymianie informacji pomiędzy Klientem a Operatorem.
 2. Operator nie poddaje identyfikacji tożsamości Użytkownika, w związku z czym drugą stroną Umowy może być podmiot dysponujący tylko adresem e-mail, numerem telefonu, a także imieniem i nazwiskiem, które wpisał w formularzu.
 3. Umowa może zostać zawarta na innych warunkach, które zostaną uzgodnione pomiędzy stronami przed dokonaniem płatności przez Klienta.
 4. Stawki cennikowe są podawane w kwocie brutto. W przypadku, gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą operator na żądanie wystawi za Usługę fakturę VAT, którą w formie elektronicznej wyśle na wskazany przez Klienta adres email.
 5. Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Operator zwolniony jest z prowadzenia kasy fiskalnej, a zatem na rzecz Użytkowników, którymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będzie wystawiany paragon fiskalny. Na rzecz takich Użytkowników może zostać wystawiony rachunek.
 6. Ceny poszczególnych pakietów są podane na stronie www.
 7. Termin na wykonanie przedmiotu umowy jest podawany w dniach, a liczony jest od chwili zaksięgowania płatności. Podany termin nie obejmuje dni wolnych od pracy.
 8. Każde oczekiwanie na aktywność Klienta lub Użytkownika (np. odpowiedź na dodatkowe pytanie) wydłuża odpowiednio terminy wyżej określone.
 9. Obowiązkiem Klienta i Użytkownika jest jak najczęstsze sprawdzanie w Systemie Elektronicznym (email, sms) odpowiedzi od Operatora. Oferta za wykonanie usługi jest wiążąca tylko przez 24 h.
 10. Operator powiadamia Użytkownika w jakiej formie wykona swoją Usługę.
 11. Operator zastrzega, iż ewentualna niekompletność odpowiedzi może być spowodowana brakiem posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów, które nie zostały doręczone przez Klienta.
 12. Usługa zostaje wykonana w taki sposób, że Klientowi dostarczany jest rezultat wykonania Umowy poprzez System Elektroniczny lub w inny uzgodniony pomiędzy stronami Umowy sposób.
 13. Operator nie staje się pełnomocnikiem Klienta w jakimkolwiek postępowaniu, procedurze, itp.

§5 Dane i ich ochrona
 1. Administratorem danych osobowych Klienta, Płatnika, Użytkownika jest Operator, tj. “Quick Service” Tomasz Opuchlik, z siedzibą w Świętochłowicach (41-608), ul. Szczytowa 9/5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 627-237-69-23, REGON: 240920192,
 2. Poprzez wysłanie zapytania o wycenę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, które Użytkownik wprowadza w formularzu, w ewentualnych załącznikach, bądź przekazuje Operatorowi w inny sposób, np. poprzez inny komunikator.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na niniejszej stronie.

§6 Odpowiedzialność Operatora
 1. Operator stale podejmuje działania zmierzające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta z każdej usługi w granicach winy umyślnej oraz maksymalnie do wysokości dwukrotności wynagrodzenia pobranego za realizację Umowy.
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta i Użytkownika umieszczone na serwerze czy przekazane w późniejszej korespondencji e-mail, w tym za ich ewentualną utratę.
 3. Operator nie gwarantuje ciągłej (nieprzerwanej, bezawaryjnej) pracy Serwisu, ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających:
  1. z przyczyn przez niego niezawinionych,
  2. z konieczności przeprowadzenia przez Operatora prac konserwacyjnych lub serwisowych,
  3. z działania siły wyższej.
 4. Serwis umożliwia Klientowi dodawanie i przesyłanie danych, plików, tekstu, grafiki lub innych materiałów.
 5. Zakazane jest przesyłanie za pomocą Serwisu treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, zabronione jest: – umieszczanie w Serwisie kodu programistycznego, który może zagrażać danym Klienta, spamu, nieautoryzowanej próby uzyskania danych.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi i może dochodzić od Klienta lub Użytkownika odszkodowania.

§7 Reklamacje i zgłaszanie usterek


 1. Użytkownik / Klient zgłasza wszelkie reklamacje, usterki, lub awarie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres Operatora podany w §1 niniejszego regulaminu lub wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@rundiet.pl, każdorazowo podając numer usługi, otrzymywany w toku wymiany oświadczeń stron, w celu przyspieszenia załatwiania reklamacji.
 2. Operator zobowiązuje się usunąć usterki i awarie najszybciej jak to będzie możliwe.
 3. Reklamacja złożona przez Klienta czy Użytkownika wymaga uzasadnienia i powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji lub od chwili, kiedy Klient lub Użytkownik powziął informację o wystąpieniu takiego zdarzenia.
 4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. O sposobie załatwienia reklamacji Operator informuje Użytkownika / Klienta drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy i postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Regulamin udostępniony jest pod adresem www.rundiet.pl.
 3. Klient będący konsumentem, w związku z faktem, że Umowa zostaje zawarta na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 4. Operator niniejszym zastrzega, że ze względu na charakter Usługi (obejmującej porady żywieniowe i dietetyczne), które Klient może „skonsumować” z chwilą ukazania się ich jako wiadomość email lub w wiadomości na innym komunikatorze, na podstawie przepisu art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie do chwili kiedy Usługa zostanie wykonana, tj. do momentu kiedy rezultat Umowy zostanie wysłany na adres email Klienta, lub inny wskazany przez Klienta komunikator. (Po spełnieniu świadczenia przez Operatora, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy). W celu uzyskania wyraźnej zgody Klienta na powyższe zastrzeżenie, w ramach procedury dokonywania płatności za Usługę, a więc przed zawarciem Umowy Klient w celu przejścia dalej do realizacji płatności zobowiązany jest do wyrażenia tej zgody poprzez zaznaczenie pola wyboru obok oświadczenia o treści „Przed zawarciem Umowy / płatnością, tj. przed spełnieniem świadczenia zostałem poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy po jej wykonaniu, tj. po spełnieniu świadczenia i wyrażam na to zgodę oraz wyrażam zgodę na niezwłoczną realizację świadczenia”.
 5. Do czasu spełnienia świadczenia Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, którego może dokonać wysyłając identyfikujące siebie dane:
  – poprzez email zawierający oświadczenie o odstąpieniu na adres kontakt@rundiet.pl lub
  – poprzez formularz na stronie internetowej www.rundiet.pl wpisując oświadczenie o odstąpieniu w treści formularza lub
  – przesłać pocztą.